Yrkesskadeerstatning, yrkeskade og yrkessykdom

Fra 1990 trådte en ny lovreform i kraft, yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven?

Fra dette tidspunkt ble det dannet en felles forsikringsdekning for de som ble skadet i sitt arbeid, også populært kalt yrkesskadeerstatning. Det ble samtidig opprettet en forsikringspool slik at alle arbeidstakere ville være dekket, selv om arbeidsgiver ikke hadde tegnet forsikring.

Yrkesskade NAV – Yrkesskadeerstatning

I tillegg til å behandle yrkesskader ovenfor forsikringsselskapene gir vi nødvendig bistand for yrkessaker hos nav.

Sentrale utfordringer yrkesskade – Ryggskader

Utfordringer med ryggskader er at ryggplager er vanlig forekommende i samfunnet. Spørsmålet er ofte om denne ulykken/hendelsen kunne ha medført plagene i ryggen. Ofte ser vi at selskapene dernest hevder at ryggsmertene ville ha tilkommet uansett, eventuelt på grunn av degenerative forandringer som følge av alder/naturlig utvikling.

En god oppfølging av disse sakene fordrer derfor at advokaten har god innsikt i både de juridiske utfordringer samt  sentrale medisinske årsaksmekanismer.

Sentrale utfordringer yrkesskade – løsemiddelskader

Løsemiddelskader  tilkommer ofte etter lengre tids belastning av skadelige stoffer. Dette kategoriseres som en yrkessykdom. De som får løsemiddelskader har tradisjonelt arbeidet på verksteder,  produksjonshaller av plastbåter, lakkeringsverksted, sveisehaller m.m. Utfordringen med løsemiddelskader er ofte at det kan anføres andre tilstander til samme virkninger. Ofte har den medisinske sakkyndige en nokså høy terskel før de konstaterer yrkesskade, selv om det ikke foreligger andre sannsynlige årsaker til skadene arbeideren er påført.

Sentrale utfordringer yrkesskade, ulykkesbegrepet

Det er ikke alle yrkesskader som dekkes.  Det må foreligge en «ulykke». Dette kan også defineres som at det må foreligge en ytre hendelse. Faller man, er som regel kravet oppfylt. Et vanlig løft som medfører skade i feks ryggen er ikke dekningsmessig. På den annen side dekkes det som feks løftes er oventet tungt, da dette er har preg av en ulykkeshendelse.

Sentrale utfordringer yrkesskader – lungeskader

I forskjellige yrker kan man bli utsatt for ekstra belastninger på lungene. Dette er i bygningsbransjen med mange støvplager, kjemiske vesker i mange forskjellige slag, sveising etc. etc. I de senere år har man også sett sammenhenger med at kokker, renholdspersonalet og frisører blir eksponert for skadelige stoffer i lungene. Dette kan i varierende grad medføre astma eller KOLS. Bevisproblemer kan være større om man i tillegg røyker, da man selv til dels har skyld i at lungene påføres skade.

§11 i yrkesskadeforsikringsloven løser dette ved at selskapene tillegges bevisbyrden for at det i slike tilfeller er at det er andre forhold enn yrkespåvirkningen som er årsaken til lungeskadene.

Aktuelle yrkessykdommer

  • Løsemiddelskader – toxic encephalopathy
  • Lungeskader, typisk KOLS, yrkesrelatert astma.
  • Allergier eks. kontakteksem, gummiallergi etc.

Advokatkostnader i slike saker

rkesskadesaker har utfordringer i forhold til incentivordninger for dekning av salærer. Vi avklarer betaling i forhold til sakens kompleksitet og omfang. Særlige avtaler vil kunne inngås da de skadelidte ofte er i en særlig stilling da inntekten til den skadelidte er redusert til 60 % av ordinær inntekt.

Yrkesskader/saker gjennomgås uten krav om betaling, for å undersøke sakens stilling og avklare sakens videre fremdrift og betaling av advokatkostnader. Foreligger ansvar for selskapet, eller en tilstrekkelig uklarhet om at det foreligger et ansvar for selskaper, plikter forsikringsselskapet å betale rimelige og nødvendige advokatsalærer. På dette grunnlag inngås særlige gunstige betalingsavtaler på advokatbistand i slike saker.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo