Erstatningsrett - personskade

Personskader, nesten uavhengig av årsak har sentrale fellestrekk.

Grunnlaget for erstatning

Grunnlaget i norsk erstatningsrett er at det må foreligge en uaktsomhet før noen kommer i ansvar. I de mest vanlige skadetyper er det imidlertid oppstilt enkelte unntak. De viktigste tilfeller i Norge er i bilansvarssaker (der biler er årsaken til skaden), i yrkesskadesaker (der det skjer skader i yrket), og ved pasientskader. I disse tilfeller er det ofte et utvidet ansvar som gjelder, selv om det ikke er helt objektivt (ansvar uten skyld).  Det største ansvaret tilligger bilansvarsselskapene der ansvar for selskapet bare helt unntaksvis ikke kommer til anvendelse.

Erstatningspostene

En særlig utfordring i personskader er erstatningsutmålingen. Utgangspunktet er at den skadelidte skal stilles i samme situasjon som før skaden. Typiske erstatningsposter:

  • Lidt inntektstap : Lavere inntekt som følge av skaden.
  • Fremtidig inntektstap : Lavere fremtidig inntekt som følge av skaden.
  • Ekstra kostnader : Boligtilpasning, høyere fyringsutgifter, bistand i hjemmet, bistand ved malingsarbeider, skifte av dekk på bil, juridiske kostnader, rundvask i huset, vedhugst/kjøp av ved om dette er utført selv tidligere, reisebistand for å dra på ferie, m.m.
  • Menerstatning : Beregnes av den medisinske invaliditet.

Under yrkesskadeerstatningsloven er enkelte av disse når det gjelder fremtidstapet standardisert. Dette kalles Grunnerstatningen og dekke fremtidig økonomisk tap og erstatnings for redusert hjemmearbeidsevne. Ekstra utgifter skal kunne kreves i tillegg (dette blir ofte utelatt av enkelte advokater da de ikke er kjent med unntaket).

Hvor stor erstatning kan en forvente å få

Erstatningsutmålingen er helt avhengig av hvilken skade man har, hvilken inntekt man hadde på skadetidspunktet, hvor gammel man er og hvilke skade man vil få for fremtiden. At alder har betydning skyldes at inntektstapet beregnes normalt frem til pensjonsalder. Ev pensjonstap vil enkelte få etter dette tidspunkt.

Ved en total skade, dvs. at man blir 100 % ervervsmessig ufør (uten inntekt), vil det nesten alltid være tale om millionerstatninger. Årsaken er at forsikringsselskapet/staten skal dekke tapet mellom ordinær inntekt og uføretrygden. Uføretrygden ligger ofte mellom 60-66 % av ordinær inntekt. For de som tjener svært mye vil tapet kunne bli nokså omfangsrikt. Enkelte har fått 2 siffret millionbeløp utbetalt.

Hvorfor advokatbistand ved personskader

Vi opplever svært sjelden at selskapene gir et realistisk tilbud til den skadelidte. Årsaken til dette er sikkert mange.

Det vi er særlig overrasket over er at selskapene ofte benytter de samme medisinske spesialistene som nesten alltid kommer til at sammenheng mellom hendelsen og skadene/smertene etter ulykken ikke har sammenheng. Svært påtakelig blir dette når den samme legen i de siste 20 sakene ikke har innrømmet at noen av de siste pasientene som er undersøkt har fått sine plager som følge av ulykken.

Særlige utfordringer Whiplash-skader

Typisk der dette forekommer er i whiplash-skader eller ved andre skader der det ikke er enkelt å påvise skader. Skadene er der typisk i bløtvev og muskulatur, og skadene blir ofte kroniske. I legevitenskapen har man forskjellige oppfatninger om hva som er årsaken til den utviklingen pasientene går igjennom og hvorfor skadene blir kroniske. Noen få leger mener at trafikkulykker og andre lignende slagulykker ikke kan medføre slike kroniske smerter, og disse vil nok naturlig nok alltid komme i sine vurderinger frem til at trafikkulykken ikke er årsaken til nakke og hodesmertene.

Imidlertid er det ellers en stor enighet om at slike nakkeskader fører til kroniske skader, selv om det er flere årsaksfaktorer. Enigheten er også klart at det er nakketraumet som er hovedårsaken også til at smertene blir kroniske.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo