Personskader- Bilulykker

Bilulykker inntreffer av forskjellige årsaker. Det er hvert år flere tusen personskader i  trafikken i Norge.

Ansvarsforsikring

Til hvert kjøretøy ligger det en ansvarsforsikring. Denne er lovpålagt i den forstand at alle må tegne en slik forsikring på et kjøretøy som er i bruk. Forsikringen til den enkelte bilfører dekker skadene som bilen forårsaker. Forsikringsselskapene skal dekke alt økonomiske tap som inntrer som følge av en skade som er forårsaket av bilen. Forsikringen dekker ikke bare skader som oppstår på en selv, men også skader på fotgjengere, skader på andre bilister avhengig av skyld, syklister og andre tilfeldige trafikanter. Derved brukes også det generelle begrepet personskader.

Sentrale utfordringer personskade – Nakkeplager etter trafikkulykke

En typisk problemstilling er at man får hodepine-og nakkesmerter etter en bilulykke. Dette er ofte muskulært og kan ikke ses på røntgen/MR. Ofte er det en utfordring og fastsette ansvar da de samme plager er vanlig forekommende i befolkningen. For at selskapene vil innrømme ansvar må det normalt oppstå smerter nokså raskt etter ulykken, smertene må være vedvarende og de kan ikke være atypiske. Atypisk vil skaden være dersom de får et annet utviklingsmønster enn det som er normalt. Kvinner har normalt 3 ganger høyere risiko for å pådra seg en nakkeskade på denne måten.

For mange kan nakkeplagene fortone seg som nokså invalidiserende. Å ha konstante smerter medfører en varig endring som ofte gir en vond sirkel. Ofte ser vi at den skadelidte blir depressive. Utfordringen blir ikke bedre ved at inntekten blir redusert på grunn av at smertene gjør en ute av stand til å ha vanlig arbeid. Den onde sirkelen forsterkes.

Sentrale utfordringer personskade – Yrkesskadeforsikring eller bilansvarsforsikring

Når yrkessjåfører er innblandet i en bilulykke og blir skadet, vil spørsmålet ofte være hvilken forsikring som skal anvendes. Normalt må advokaten foreta en vurdering av hvilket regelsett som gir høyest mulig erstatning. Standarderstatningen i yrkesskadeforsikringsloven medfører som regel at erstatning etter bilforsikringen gir høyest erstatning. En bør i slike tilfelle alltid drøfte dette med sin egen advokat.

Sentrale utfordringer personskade- Kommer bilansvarsforsikringen til anvendelse

Spørsmålet er ofte viktig da man sjelden har andre forsikringer som dekker skader om bilforsikringen ikke kommer til anvendelse. Slike tilfeller er blitt satt på spissen i enkelte saker, særlig gjelder dette når bilen ikke er i bevegelse. Øyensynlig skulle bilforsikringen da ikke dekke ulykker som inntrer i disse tilfeller. Dette er imidlertid ikke tilfellet. Praksis viser at også andre faremomenter med biler som står i ro skal dekkes. Dette gjelder bl.a. av og påstigning i større lastebiler, og andre særlige faremomenter med biler og andre kjøretøy.

Sentrale utfordringer personskade – foreldelse i bilulykker

Innen erstatningsretten er det forskjellige krav som kan fremmes. For skader som særlig gjelder fremtidig inntektstap er det ofte en uenighet med selskapene om saken er foreldet. Spørsmålene kan være komplekse. Saksbehandlerne til forsikringsselskapene mener som regel at krav som går lengre tilbake enn 3 år er foreldet. Når det gjelder særskilte krav, for eksempel tap i fremtidig erverv, vil foreldelsen starte å løpe fra det tidspunkt den skadelidte har hatt tilstrekkelig kunnskap om skaden. Ofte kan det gå lenge til man har tilstrekkelig kunnskap om fremtidstapet slik at foreldelse i forhold til dette kravet opphører først lenge etter skaden inntraff.

Advokatkostnader i slike saker

Ved personskader som er forårsaket av bil skal rimelige og nødvendige advokatkostnader dekkes av forsikringsselskapet. Når partene blir uenige om oppgjøret, eventuelt at selskapet avviser ytterligere ansvar, inntrer rettshjelpsforsikringen for bilen eller innboforsikringen noe som er avhengig av om man er fører, passasjer eller fotgjenger når man blir skadet av bilen.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo