Vår sak – Yrkesskade – 59 år gammel mann – Yrkesskade pga støveksponering

imageEn 59 år gammel mann fra Oslo men opprinnelig fra Polen fikk etter langvarig støveksponering alvorlig grad av KOLS og måtte slutte i sitt arbeid.  Av utredende lege på arbeidsmedisinsk avdeling på Ullevål universitetssykehus ble det konkludert med en Varig medisinsk invaliditet på 45 %.

1. Av forskjellige årsaker mente NAV’s rådgivende lege at denne var satt for høyt, og de reduserte VMI til 30 %. Etter vi innga klage til NAV ble den endelige forhøyet til 45 %.

2. Etter gjennomgang ble det videre avdekket av oss at han heller ikke hadde fått yrkesskadefordeler fra NAV til tross for at han fikk godkjent KOLS som yrkesskade. Hans månedlige utbetaling av uførepensjon var på knappe 5 000,- I vedtaket om yrkesskadefordeler ble det tilkjent at 30% av uførheten skyldtes KOLS. NAV mente at det også var også andre årsaker til hans uførhet.  Vi innga klage på vedtaket og innhentet presiseringen legeuttalelser og vi mente at minst 50 % av uførheten skyldtes KOLS. NAV ankeinstans aksepterte til slutt vår påstand og fattet vedtak om at 50% av uførheten skyldtes KOLS. De månedlige utbetalingene ble øket til godt og vel 14 000,-

3. Vår part var ikke kjent med yrkesskadeforsikringsordningen og Sparebank1 forsikring var således ikke varslet om yrkesskaden. Parallelt med behandlingen hos  NAV fremmet vi krav på yrkesskadeerstatning ovenfor Sparebank1 forsikring.  Sparebank1 forsikring har under saken bl.a. krevd tilsvarende fordeling av årsaken til yrkesskaden som NAV anførte. Reglene som gjelder for Krav under Folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven er imidlertid forskjellige og Sparebank1 forsikring måtte godkjenne at yrkesskaden i sin helhet var årsak til vår parts uførhet. Foreløpig har Sparebank1 forsikring betalt kr 520 000,- i erstatning.