Vår sak – Kokk fikk kr. 2 750 000,- i erstatning etter å ha utviklet KOLS

En mann fra Trøndelag hadde arbeidet 25 år i kokkeyrket. I relativ ung alder ervervet han KOLS som medførte at han ble 100 % arbeidsufør.

Da han også hadde røket sigaretter i mange år ble erstatningen avvist fra forsikringsselskapet. Det ble videre gjort gjeldende fra selskapet at det ikke forelå noen dokumentasjon i Norge på at kokker er mer eksponert for skadelige stoffer for lungene enn i andre yrker.

Saken ble utredet av yrkesmedisinere fra forskjellige instanser i Norge. Yrkesmedisiner på St. Olav vurderte at kokkeyrket ikke kunne gi en slik sykdom. Dette ble imidlertid senere avvist av STAMI og senere Oslo universitetssykehus. Leder for avdelingen på Haukeland sykehus ble også konsultert som konkluderte likt som STAMI og Oslo universitetssykehus.

Det antas således i dag å være tilstrekkelig evidens for at man i kokkeyrket blir eksponert for slike stoffer som medfører en forhøyet risiko for å utvikle KOLS.

Etter 3 års saksbehandling måtte forsikringsselskapet til slutt akseptere å betale erstatning med kr. 2 750 000,- selv om også egen røyking har hatt betydning for sykdomsutviklingen.

Saken var også til behandling i Trygdesystemet. Trygdekontoret og klageinstans hadde avvist å godkjenne yrkeseksponeringen i kokkeyrket som relevant for utvikling av KOLS. Trygderetten omgjorde endelig vedtaket fra ankeinstans og godkjente eksponeringen som relevant i forhold til utvikling av KOLS. Noen år tidligere hadde imidlertid Trygderetten kommet til motsatt resultat og dommen fra trygderetten innebar en endret oppfatning av hvilke sykdommer som kan utledes fra eksponeringen som kokker blir utsatt for i yrket.