Dom – Gjenopptakelse av erstatningsoppgjør

I dom fra Høyesterett den 28.05.2013 var spørsmålet om det var grunnlag for å gjenoppta en tidligere avtale partene hadde inngått om forsikringsoppgjør. Oppgjøret presiserte at dette var et endelig oppgjør mellom partene. Det var imidlertid ikke lagt til grunn at det ville påløpe noe fremtidig inntektstap, og dette ble ikke tatt med i oppgjøret mellom partene.

Spørsmålet for Høyesterett var om ervervstapet var omhandlet av avtalen, samt om vilkårene i avtaleloven §36  var til stede.

Høyesterett uttalte i forhold til det første at: «Disse omstendighetene trekker etter mitt syn isolert sett klart i retning av at avtalen ikke omfattet et mulig tap som følge av redusert ervervsevne.»

Men Høyesterett løste saken uansett ved at vilkårene i avtaleloven §36 var til stede. Høyesterett skriver: «Da avtalen ble inngått i vår sak, ble det lagt til grunn at As ervervsevne var fullt i behold. Når ervervsevnen reduseres til 50 prosent, er det klart, som også lagmannsretten la til grunn, at forandringen er vesentlig.»