Boligadvokat -Servitutter

Servitutter kan enkelt omformuleres som rettigheter. Det finnes to hovedtyper servitutter; personlig servitutt og realservitutt.

Personlig servitutt og realservitutt

Den personlige servitutt er typisk knyttet til en person, juridisk person eller organisasjon. Vanlige personlige servitutter er jaktrett, borett og forkjøpsrett. Men også kraftselskaper eller telefonselskapers rett til ledningsnett over privat grunn er en personlig servitutt

En realservitutt innebærer at rettigheten er knyttet til en fast eiendom. Typiske eksempler er veirett, vannledningsrett, beiterett eller brønnrett.

Realservituttene kan enten være en negativ servitutt eller en positiv servitutt. En negativ servitutt er som regel en begrensning på en naboeiendom som servitutten gjelder på. Det typiske kan være en strøksservitutt. En positiv servitutt er som ordlyden forteller en rettighet for den aktuelle eiendommen, typisk en veirett over en annen manns eiendom.

Det er mang forskjellige regler for servitutter. De kan også avskipes, dvs. fjernes/eksproprieres, da normalt etter en helhetsvurdering. Et typisk eksempel er en negativ servitutt som nekter ytterligere utbygging av et strøk, og hvor servitutten ble tinglyst for 100 år siden. Den gang var kanskje området benyttet som et feriested på landet, mens det i dagens situasjon er slik at tomten/eiendom ligger i det mest tettbygde strøket i byen/tettstedet.

Hva som er relevant i forhold til spørsmålet hvordan en servitutt for eksempel skal avskipes er utfordrende og krever normalt en boligadvokat med høy juridisk innsikt.

Advokatkostnader i slike saker

Advokatkostnader i slike saker dekkes normalt av rettshjelpsforsikring som ligger til boligen/eiendommen. Den som for eksempel krever avskipning av en servitutt på dekke de juridiske kostnader som påløper i første instans.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo