Boligadvokat - Sameier og borettslag

Vi yter ofte bistand til sameier og borettslag. Sameier og borettslag har store utfordringer i forhold til at styre og stell ofte betinger høy juridisk kompetanse. 

Begrenset kompetanse

Som regel er styrene sammensatt av personer som første gang har eid leilighet og har begrenset kompetanse både i forhold til de juridiske og tekniske utfordringer det er å eie og drive et sameie.

Vår bistand knyttes ofte til feil og mangler ved fellesarealer og boenhetene som sådant. Videre er det alt fra interne stridigheter om bruk av fellesarealene, manglende betaling av felleskostnader, fordeling av kostnader, utkastelse/oppsigelse m.m.

Reglene for eierseksjoner og borettslag er nokså særpregede og systematikken ligner lite andre rettsområder. Det som kanskje særpreger denne del av eiendomsretten er at reglene er sammensatte og vanskelige. Et problem må løses av en med god juridisk innsikt i systematikken. De fleste problemene/uenighetene i et sameie/borettslag kan ikke leses direkte ut i fra lovteksten. Vi snakker mer enn i noe annet rettsområde om rettsreglenes pragmentariske karakter.  En juridisk vurdering må foretas på grunnlag av systematikken og rettsreglene som ligger til rettsområdet. I tillegg til borettslagsloven og eierseksjonsloven må det tas hensyn til sameieloven, delingsloven, avhendingslova, bustadsoppføringslova, ulovfestede obligasjonsrettslige rettsregler og prinsipper m.m. En boligadvokat må således ha god oversikt over de enkelte rettstema for å vurdere de konkrete juridiske problemstillinger som oppstår.

Sentrale problemstillinger – fordeling av felleskostnader

Ofte tvister sameiere om fordeling av felleskostnader. Bakgrunn for dette kan være at eierbrøken er skjevt fordelt etter boligareal, det foreligger særlige bestemmelser i vedtektene, kostnadskrevende tiltak i sameiet som bare noen har nytt av m.m.

Dette er forhold som vanskelig kan leses direkte av lovteksten og som normalt krever juridisk forståelse og innsikt for å avklare.

Advokatkostnader i slike saker

De fleste «tvistesaker» til sameier og borettslag dekkes av forsikringen knyttet til boligmassen. Her må det normalt betales en egenandel. Rene rådgivningssaker må vurderes på grunnlag av medgått tid og har ingen særlige intensivordninger.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo