Boligadvokat - Ekspropriasjon

Hva er egentlig «ekspropriasjon»?  Man kan enkelt si at dette er et irregulært inngrep i det etablerte eierforhold.

Den typiske ekspropriasjon er at det offentlige krever arealer, eller rettigheter i det en privat eller juridisk person eier.

Typiske ekspropriasjoner er for offentlige tiltak slik som vei, energinett, vindmøller og andre typiske offentlige satsningsområder. Det beste resultat i en ekspropriasjonsprosess er at partene kommer til enighet. En standard prosess før og i en slik sak kan illustreres slik:

Det rettslige utgangspunkt er at det skal betales full erstatning. I realiteten er ekspropriasjon en tvungen innløsning til markedspris.

Typiske utfordringer er pris på det som eksproprieres. Gjelder ekspropriasjonen tomtearealer vil utfordringen være å stadfeste riktig pris på arealet. Særlig i pressområder og der det er nærliggende tomteområder vil spørsmålet være om det er pris for landbruksareal eller tomtepris som skal legges til grunn. Rettspraksis har som regel føringer for hva som er riktig. I tillegg kan jo spørsmålet om hva som er riktig tomtepris for det aktuelle område være aktuelt.

I typiske utbyggingsområder for vindmølleparker vil det være et spørsmål hva grunneierne kan kreve ved utbyggingen. Det er viktig at det innledes forhandlinger med utbyggeren. Dette for å åpne for en mest mulig riktig pris. Ved innløsning/ekspropriering er man prisgitt at skjønnsmennene verdsetter en riktig pris, noe de ofte har mindre forutsetninger for å fastsette. Erfaringen tilsier at man må gå aktivt inn i forhandlinger for å få en best mulig pris.

Ved utbygging av kraftledninger er det viktig at alle hensyn tas med i vurderingene. Utbygger har selvsagt alt å tjene på at erstatningen blir lavest mulig. Det er derfor viktig at den dette berører blir bistått av en boligadvokat som kan opplyse saken best mulig.

Advokatkostnader i slike saker

I utgangspunktet er det den som eksproprierer som må dekke nødvendige advokatkostnader, selv om det er kommune, staten eller private som eksproprierer. Den som blir berørt skal i utgangspunktet ikke beheftes med kostnader i 1. rettsinstans.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo