Dom – Yrkesskade, yrkesmessig sårbarhet

Dom i Høyesterett av 18.03.2003

Høyesterett gav den skadelidte fullt medhold i et han hadde krav på erstatning etter skade i skulderen. Den skadelidte, som var dykker i Nordsjøen, var spesielt sårbar for skulderskader. Mindre skader på kroppen ville kunne føre til full uførhet i forhold til videre dykking i Nordsjøen. Dette ble satt på spissen, men Høyesterett mente at dette tapet måtte forsikringsselskapet dekke.

Dykking