Dom – Ulykkesbegrepet i Yrkesskadeforsikringsloven (skyggedommen)

Høyesterett kom frem til at en kneskade som arbeidstakeren hadde pådratt seg i arbeidsforholdet måtte karakteriseres som en arbeidsulykke og tilkjente full yrkesskadeerstatning.

Mannen gjorde en avvergereaksjon da han trodde det kom en stålbjelke mot han, eller at han trodde den var nærmere enn den i realiteten var.

imagesIXBABOE7
Illustrasjonsbilde

Høyesterett skriver videre at «I slike tilfeller vil den vanskelige arbeidssituasjonen eller det forhold som har ført til den ekstraordinære påkjenning eller belastning, i seg selv kunne utgjøre tilstrekkelig ulykkesmoment.»

Dommen angir klart at det ikke trenger å være en ytre hendelse eller påkjenning før at skaden kan karakteriseres å være pådratt som følge av et ulykkesmoment.