Dom – Primæskaden inntruffet før yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft

Arbeidstakeren hadde før 1990 da yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft vært utsatt for en arbeidsulykke der han hadde fått en hørselsskade. Denne hørselskaden forverret seg etter at loven trådte i kraft i 1990 på grunn av nye støybelastninger, og spørsmålet var om loven omfattet nå denne skaden.

Høyesterett konkluderte enstemmig at saken kom inn under yrkesskadeforsikringsloven og den skadelidte fikk yrkesskadeerstatning.

Vår kommentar:

Saken har en nærmest parallell i Høyesteretts dom av 13.11.2009 (Tinnitusdommen). Der skjedde ulykken før lovens inntreden, men ble først konstatert etter 1.1.1990. Også her kom Høyesterett til at den skadelidte hadde krav på yrkesskadeerstatning.