Dom – Foreldelse av krav på yrkesskadeerstatning

Den 26.10.2007 avsa Høyesterett dom i sak der forsikringsselskapet hevdet foreldelse for fremtidstap. Høyesterett var ikke enig i dette, da de fant at det ikke forelå tilstrekkelige opplysninger om fremtidstapet før på et langt senere tidspunkt enn det selskapet hevdet.

Den skadelidte fikk således fullt medhold.

Vår kommentar :

Selskapene forstår svært sjelden at det løper forskjellige frister i forhold til hvilket krav som fremmes. For eksempel for fremtidig tap må den skadelidte ha faktisk kunnskap om hvordan fremtiden med skaden blir, før fristen starter å løpet. Der det er stor usikker om hvordan situasjonen vil utvikle seg, vil foreldelsen først starte å løpe når situasjonen er mer klarlagt for den skadelidte.