Dom – Fjern følgeskade utviklet etter ulykken

En mann utviklet schizofreni etter en fallulykke. Høyesterett delte opp vurderingen i to trinn. For det første ble det konkludert etter en gjennomgang av de sakkyndiges uttalelser at denne følgen etter en slik ulykke var svært sjeldent. Dette var etter Høyesteretts syn ikke tilstrekkelig til å avskjære ansvar for selskapet.

Imidlertid ble det også konkludert med at de andre følgene av fallulykken medførte at han ble syk. Han mistet sitt arbeid, sine fritidssysler og han gjennomgikk en mislykket rehabilitering. Retten slo fast at dette samlet sett fremsto så spesielt og uforutsett følge av ulykken at forsikringsselskapet ble frifunnet.