Dom – Bilulykke, liten skade førte til betydelig sykdom

Lidelsene ble ansett utløst av trafikkulykken. Selv om skadelidtes personlighet sto mest sentral i skadebildet, var ikke hendelsen tilstrekkelig ubetydelig til at det var rimelig å knytte ansvar til den.

Høyesterett uttaler : «De første sykdomssymptomene oppstod to dager etter ulykken, og etter dette skjedde det en gradvis forverring til venstre side ble lammet. Dette har skjedd uten at utviklingen kan ses å være påvirket av etterfølgende omstendigheter som ikke står i sammenheng med ulykken. Etter min oppfatning kan skadefølgen etter dette ikke anses for fjern og avledet.»

Selskapet måtte etter dette betale full erstatning.

Vår kommentar : Retten foretar en drøftelse på det grunnlag som alltid har vært en hovedregel i norsk erstatningsrett; at skadevolderen skal tas som han er. Prinsippet medfører at skadevolderen må betale forskjellig erstatning avhengig av hvor «sårbar» den skadelidte er.