Dom – Avkortning etter bilulykke, etterlatte

Høyesterett - yrkesskade
Høyesterett – bilulykke

Høyesterett fravek tidligere praksis om avkortning etter bilulykke der sjåføren omkom i bilulykke. Avkortning av erstatningen ble redusert fra 50 % som var tidligere praksis og nå til 20 %.

Sjåføren hadde kjørt med promille og forulykket. Han var alene i bilen og han brukte heller ikke bilbelte.

Høyesterett endret praksisen da det ble bl.a. ble lagt til grunn at de etterlatte på samme måte som passasjerer vanskelig kan identifiseres med sjåføren i slike tilfeller. Det var to forhold som begrunnet en endring; – endringen i reglene om passasjerene og deres etterlatte, og den økte vektleggingen av sosiale hensyn.

Vår merknad – Spørsmålet får stor betydning for de etterlatte ved erstatning som etterlatt ved at avkortningen nå er betydelig redusert.