Dom – Ambulansesjøfår ufør på grunn av ptsd

Dom avsagt i Høyesterett 08.05.2013. En ambulansesjåfør utviklet posttraumatisk stresslidelse i form av medieoffersyndrom etter en intens mediefokusering etter en hendelse i forbindelse med et oppdrag. Høyesterett kom til at skaden måtte anses som en belastningsskade som hadde utviklet seg over tid, og at den da falt utenfor loven.

Den skadelidte fikk således ikke yrkesskadeerstatning.

Vår kommentar :

Loven har unntak for belastningsskader, dvs. overbelastning som skjer over tid. Loven følger Folketrygdlovens grunnlag der det tidlig ble fastlagt at stadige påkjenninger i motsetning til plutselige ulykker ikke dekkes. En belastning over tid som var faktum i denne saken kunne således ikke komme inn under ulykkesbegrepet i yrkesskadeforsikringsloven §11.