Dom – Utgangspunktet for reklamasjonsfrist

Høyesterett avsa dom i sak hvor spørsmålet var hvor stor kunnskap en kjøper måtte ha før reklamasjonsfristen startet.

Høyesterett kom frem til at det måtte fremstå som klart at det var en mangel ved eiendommen. Høyesterett viser til Erik Monsen i hans artikkel «Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser». Høyesterett skriver videre,

«Med den presisering at «temmelig klart» ikke kan leses som om det stod «klart», gir dette etter mitt syn god veiledning.»

Mao presiserte Høyesterett at det måtte fremstå som temmelig klart for en kjøper at det forelå en mangel før reklamasjonsfristen startet å løpe.

Vår kommentar : Dommen avklarer slik vi ser det at det er ikke tilstrekkelig at man forstår at det er en mangel. Kunnskap om mangelen må også være tilstrekkelig til å kunne kreve erstatning.

Dommen må også ses i sammenheng med at Høyesterett noe tidligere avsa en dom der den normale reklamasjonstiden ble satt til 3 mnd. I motsetning til Svensk og Dansk rett er reklamasjonstid/frist satt til henholdsvis 6 mnd og 9 mnd. Disse lands Høyesterettspraksis var ikke en del av beslutningsgrunnlaget for Høyesterett.