Dom – Avklaring av vesentlighetskravet

Tvist mellom kjøper og selger om mangel ved en eiendom. Eiendommen  var 37 år på lkøpetidspunktet og kostet kr  og mangelen utgjorde kr, dvs 3,6 % av kjøpesummen.

Høyesterett konkluderte at vesentlighetskravet i avhendingslova 3-9 ikke var oppfylt, og uttalte at mangelen måtte utgjøre 6-7 % før vilkåret om vesentlighet var oppfylt. Det måtte videre sees hen til eiendommens alder.