Dom – Arealsvikt

Høyesterett behandlet en sak om arealavvik på en leilighet. Overraskende frifant både tingretten og lagmannsretten kjøperen.  Overraskende var dette fordi den tradisjonelle tidligere lære ble avviket der man antok at et arealavvik på 6 – 6 1/2 % var tilstrekkelig til å konkludere med en mangel.

 

Høyesterett kom til at mangel forelå. Det ble konkludert med at mangelen der avviket utgjorde 8,9 % utgjorde en mangel. Høyesterett uttalte,

«Både i prosent og i areal er det etter min mening klart at dette representerer et avvik av en størrelse som gjør at leiligheten har en mangel.»

I realiteten opprettholdt høyesterett den tradisjonelle lære.

Videre uttalte høyesterett at et slikt avvik bare rent unntaksvis ikke vil virke inn på en kjøpsavtale. Høyesterett uttalte :

«Med mindre helt konkrete omstendigheter foreligger, vil selgeren i denne situasjon ikke ha oppfylt sin bevisbyrde med hensyn til å vise at salget hadde funnet sted på samme vilkår også dersom korrekte opplysninger var blitt gitt.»

Våre merknader : Dette er en av flere sentrale dommer som Høyesterett avsa i en periode for å skape mindre uklarheter og redusere antall tvistesaker for domstolene i Norge.